Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 Racemax
01:00 2 Wheels
01:30 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare
03:00 National League Championship Series 2019
06:00 Racemax (06h00)
06:30 2 Wheels (06h30)
07:00 Strongman Champions League 2019 - Turkey
08:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (08h00)
09:30 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (09h30)
11:00 Racemax (11h00)
11:30 2 Wheels (11h30)
12:00 Eracing GP Southeast Asia 2019 - Malaysia
13:00 Strongman Champions League 2019 - Turkey (13h00)
14:00 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (14h00)
15:30 Euro Beach Soccer League 2019 - Nazare (15h30)
17:00 Goodwood Revival
18:00 Racemax (18h00)
18:30 2 Wheels (18h30)
19:00 The John Dykes Show
19:30 Bundesliga 2019/20 Special Shows
20:00 Eracing GP Southeast Asia 2019 - Malaysia (20h00)
21:00 The John Dykes Show (21h00)
21:30 Bundesliga 2019/20 Special Shows (21h30)
22:00 UFC Epics