Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 Racemax
01:00 2 Wheels
01:30 FIM Motocross World Championship 2019 - Race 1
03:00 Cev Beach Volleyball European Final 2019 H/L
04:30 Cev Beach Volleyball European Final 2019 H/L (04h30)
06:00 Racemax (06h00)
06:30 2 Wheels (06h30)
07:00 Bundesliga 2018/19
08:00 US Open Tennis Classic Matches
10:30 AFC Cup
11:30 2 Wheels (11h30)
12:00 Red Bull Air Race 2019 - Highlights
13:00 Bundesliga 2018/19 (13h00)
14:00 AFC Cup (14h00)
15:00 Cev Beach Volleyball European Final 2019 H/L (15h00)
16:30 Cev Beach Volleyball European Final 2019 H/L (16h30)
18:00 Goals!
18:30 In Focus
18:40 In Focus (18h40)
18:50 AFC Cup 2019
21:00 Football Show
21:30 Goals! (21h30)
22:00 UFC Epics