Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 The Masters 2019 : Day 4 Highlights
02:00 MLB Regular Season 2019
04:30 Bring Your Own Board
05:00 LOTTE Championship Day 1 - LPGA
06:00 LOTTE Championship Day 2 - LPGA
10:00 Mosconi Cup 2018
10:30 Mosconi Cup 2018 (10h30)
11:00 World Darts Championships 2019
12:00 Sports Unlimited
13:00 The Masters 2019 : Day 4 Highlights (13h00)
15:00 LOTTE Championship Day 2 - LPGA (15h00)
16:00 MLB Regular Season 2019 (16h00)
18:30 Bring Your Own Board (18h30)
19:00 LOTTE Championship Day 2 - LPGA (19h00)
20:00 Pro Bull Riding 2019
21:00 MLB Regular Season 2019 (21h00)
22:00 World Darts Championships 2019 (22h00)
23:00 LOTTE Championship Day 2 - LPGA (23h00)