Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 IWF World Championships 2019
02:00 National League Championship Series 2019
03:00 UIPM Pentathlon World Championships 2019
04:00 Kite Masters 2019
04:30 World Sailing Show 2019
05:00 Deutschland Tour 2019
06:00 Isa World Surfing Games 2019
07:00 American League Championship Series 2019
10:00 Watersports World
11:00 Running & Being
11:30 Inside Sailing 2019
12:00 National League Championship Series 2019 (12h00)
14:30 Outdoor Sports Show 2019
15:00 Sports Unlimited
16:00 Running & Being (16h00)
16:30 American League Championship Series 2019 (16h30)
19:00 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park
20:00 Ultimate Bowls Championship 2019 - Deer Park (20h00)
21:00 National League Championship Series 2019 (21h00)
22:00 American League Championship Series 2019 (22h00)
23:00 Watersports World (23h00)