Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:30 BARRY S203 : BARRY 203
01:00 VEEP S703 : PHÓ TỔNG THỐNG 703
01:30 DOWNSIZING
03:45 J. EDGAR
06:00 THE TRUMAN SHOW : CHƯƠNG TRÌNH TRUMAN
07:40 THERE WILL BE BLOOD : SẼ CÓ MÁU ĐỔ
10:15 BREAKING IN : ĐỘT NHẬP
11:45 RED
13:35 BARRY S202 : BARRY 202
14:05 BARRY S203 : BARRY 203 (14h05)
14:35 CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC : LỜI THÚ NHẬN CỦA MỘT TÍN ĐỒ MUA SẮM
16:20 ROBIN HOOD
18:35 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT : NHIỆM VỤ BẤT KHẢ THỈ: HẬU QUẢ
21:00 WONDER WOMAN : NỮ THẦN CHIẾN BINH
23:20 BLOOD DIAMOND : KIM CƯƠNG MÁU