Thời gian Chương trình
00:00 Giải trí VN
01:00 Giải trí HQ
01:45 Giải trí Anh (22T)
02:30 Giải trí VN
03:15 Phim truyện HQ (112T)
04:00 Giải trí Mỹ
04:20 Giải trí VN
04:45 Giải trí Anh (22T)
05:45 Thời sự VN
06:25 Giải trí HQ (170T)
06:30 Giải trí Mỹ
07:00 Giải trí VN
07:25 Giải trí HQ (170T)
07:30 Giải trí HQ
08:30 Giải trí Malaysia (13T)
09:00 Phim truyện HQ (78T)
09:55 Giải trí HQ (170T)
10:00 Giải trí HQ
11:00 Phim truyện HQ (112T)
11:45 Phim truyện VN (38T)
12:45 Giải trí VN
13:45 Giải trí Anh (22T)
14:45 Giải trí VN
15:15 Giải trí HQ
16:25 Giải trí HQ (170T)
16:30 Giải trí Mỹ
17:00 Phim truyện Philippines (43T)
18:00 Phim truyện Ấn Độ (215T)
18:45 Giải trí VN
19:00 Giải trí Anh (22T)
20:00 Phim truyện VN (1T)
22:00 Giải trí Anh (22T)
23:00 Thời sự VN
23:30 Giải trí Mỹ