Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 CƠ HỘI MONG MANH - TẬP 4
01:00 CƯ GIA BINH ĐOÀN - TẬP 13
02:00 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH - TẬP 3
03:00 CẢNH SÁT THÉP - TẬP 10
04:00 CƠ HỘI MONG MANH - TẬP 5
05:00 CỬU ÂM CHÂN KINH - TẬP 3
06:00 TRÍ DŨNG SONG HÙNG - TẬP 16
07:00 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU - TẬP 1
08:00 CƯ GIA BINH ĐOÀN - TẬP 14
09:00 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH - TẬP 3 (09h00)
10:00 CẢNH SÁT THÉP - TẬP 10 (10h00)
11:00 CƠ HỘI MONG MANH - TẬP 6
12:00 TRÍ DŨNG SONG HÙNG - TẬP 17
13:00 CỬU ÂM CHÂN KINH - TẬP 5
14:00 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU - TẬP 2
15:00 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH - TẬP 4
16:00 CẢNH SÁT THÉP - TẬP 11
17:00 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU - TẬP 3
18:00 CỬU ÂM CHÂN KINH - TẬP 6
19:00 TÌM LẠI CHÍNH MÌNH - TẬP 5
20:00 CẢNH SÁT THÉP - TẬP 12
21:00 CƯ GIA BINH ĐOÀN - TẬP 15
22:00 TRÍ DŨNG SONG HÙNG - TẬP 16 (22h00)
23:00 HƯƠNG SẮC TÌNH YÊU - TẬP 1 (23h00)