Thời gian Chương trình Tên chương trình
00:00 CÂU CHUYỆN HIẾU THẢO - TẬP 2
01:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 5
02:00 KỲ ÁN BAO THANH THIÊN - TẬP 21
03:00 THỜI THIẾU NỮ CỦA CÔ ẤY - TẬP 1
04:00 CÂU CHUYỆN HIẾU THẢO - TẬP 3
05:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 14
06:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 17
07:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 21
08:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 6
09:00 KỲ ÁN BAO THANH THIÊN - TẬP 21 (09h00)
10:00 THỜI THIẾU NỮ CỦA CÔ ẤY - TẬP 1 (10h00)
11:00 CÂU CHUYỆN HIẾU THẢO - TẬP 4
12:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 18
13:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 16
14:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 22
15:00 KỲ ÁN BAO THANH THIÊN - TẬP 22
16:00 THỜI THIẾU NỮ CỦA CÔ ẤY - TẬP 2
17:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 23
18:00 NỘI GIÁN ATF - TẬP 17
19:00 KỲ ÁN BAO THANH THIÊN - TẬP 23
20:00 THỜI THIẾU NỮ CỦA CÔ ẤY - TẬP 3
21:00 NỐI NGHIỆP - TẬP 7
22:00 VỤ ÁN TRUYỀN KỲ - TẬP 17 (22h00)
23:00 KIM NGỌC MÃN ĐƯỜNG - TẬP 21 (23h00)